KVINDEN, MANDEN OG TANTRA

af Neel Fasting | | 27. juni 2020

IMG_1014

Tiltrækningen og frastødningen, den evige dans mellem kvinde og mand, den evige forbundethed mellem mellem yin og yang, den evige befrugtning og undfangelse, fødsel og død konstituerer verden. Denne mægtige polaritet optræder i alle skabelsesmyter.
Man kan samtidig også med rette sige, at vi kan ses som mange køn. Der er glidende overgange mellem mere totale østrogene og mere totale testosterone skabninger. I de nordiske lande er vi ikke så bange for at italesætte dette og at lave regler, som kan gælde også for mennesker med testikler, som ikke genkender sig som hankøn eller for mennesker med æggestokke, som ikke genkender sig som hunkøn.

Tantra* arbejder i et første basalt niveau med den elektriske spænding mellem de fysisk forskellige køn, men også homoseksuelle og transkønnede vil kunne lave essentiel tantra med både sindets distraktioner, det instinktive aggressive forsvar og seksualiteten. Det er så ikke ud fra den store polspænding mellem to biologisk forskellige køn, men blandt andet ud fra det næste trin i tantra: træning i og kropslig, energetisk og psykologisk erfaring af en energetisk indre mandlighed, indre kvindelighed. En indre modsatkønnethed i balance med det køn man identificerer sig mest med.
Oftest er kvindens og mandens biologiske grundrytmer forskellige.

Orgasmen og den kvindelige nydelsesrytme
Begge kender til at ride mod orgasmen, men meget forenklet sagt: I elskov har hun – biologisk og hormonelt betinget – talent for at være langsommere, mens hans talent, biologisk og hormonelt betinget, er at kunne ride målrettet mod udløsningen. Hun ved om det cykliske fra sin krop. Fra rytmen i menstruation og menopause og ofte fra undfangelse, svangerskab, fødsel hen mod den død, som for mange kvinder bliver meget virkelig, når de har deres levende nyfødte i armene.

Fysiologisk har kvinder kropslig erfaring og mulighed for også at nyde lysten og føle frihed fra den hastigere impulsbårne rytme hos mange mænd, der leder mod klimaks og lystens relativt korte orgasmebrus og kollaps. En kvindekrop ved om en cyklisk, langsommere nydelsesrytme. Om orgasmer, som måske først går som en energibølge gennem kroppen flere dage efter elskoven. Langsomheden giver mulighed for transcendens – fra begærets imperativer til frihed. En større dimension.
Den erfaring kræver nu nok, at man har ferie. Kroppen og ens energi lukker sig let igen, når man skal op tidligt og smøre madpakker og nå en bus.

Enhver kvinde, som ikke har indvendiggjort patriarkatets disrespekt for kvinders køn, og som har føling med sin egen krop, véd med hele sin krop og sit væsen, at ingenting kan fortsætte evigt, intet kan vokse uden stop, at menneske og natur er i samklang. En kvindelig cyklisk rytme er nært forbundet med naturens.
Vestlige kvinder bruger i dag på arbejdsmarkedet i høj grad det såkaldt mandlige, knyttet til ambition, fremdrift, effektivitet, målrettethed. Vi har af forståelige historiske og kulturelle grunde stort set glemt at vi er biologiske kvinder – også.

At udforske og stå ved det kvindelige i tantra betyder ideelt set at have mod til at elske sin kvindelighed. At efterhånden vedkende sig kraftfuldhed i det kvindelige tværs gennem al global, al kulturel og hele ens egen nedvurdering af det kvindelige køn. At finde hjem til en basis i kvindelig autoritet – også i seksualiteten. Også i aggressionen. Også i den spirituelle praksis. En vigtig forudsætning er, at man er kommet igennem de lag af vrede og frustration, mange kvinder mærker, og at man er kommet frem til at elske både det kvindelige og det mandlige, elske mænd i al deres forskellighed fra os.

Den nødvendige balance mellem mandligt og kvindelig
Den tantriske pointe er: Med udforskning og accept af kvindeligheden er der for kvinder kraft og overskud til at gå i dybden med det iboende mandlige væsen – nu langt bedre funderet i kroppen og energien end den mandlighed, vi arbejdsmæssigt fungerer i.
Og en mand, som mærker sig som mand over for sin kvinde, kan lettere begynde at udforske sit iboende kvindelige væsen, når han ikke længere må holde afstand ud fra frygten for ikke at være rigtig mand, drukne i det kvindelige eller at være vred på kvindekønnet. En begyndelse i tantra er at møde det andet køn med åbenhed og undren.
Kvinders og det kvindeliges viden om det cykliske er generelt ikke anerkendt og anvendt i Vestens vækstsamfund. Det mandliges evne – i både mænd og kvinder – til at holde et fokus, at arbejde målrettet mod vækst og at ville have resultater – er i høj kurs.

Det kvindelige i alle køn har et stort medansvar for vores planet og dens fremtid. Og fysiske kvinder véd med kroppen, intuitionen og den sunde fornuft, der tager pejling af, hvad den erfarer, at intet kan vokse og vokse uden kollaps. At alt levende er forbundet. At recirkulation til naturen, kærlighed til og respekt for naturen og vores slægtninge, dyrene, er afgørende. At alt liv hænger sammen i et nuanceret økosystem. Den biologiske faktor i kvinder kan bringe dette til erkendelse som en kropslig viden. Men denne viden skal nødvendigvis manifestere sig i handling, i fokus, uemotionel klarhed og målrettethed. Som er det, vi ofte kalder mandligt, i alle køn. Biologiske kvinder og mænd kan bevidst integrere aspekter af det modsatkønnede på uventede og konstruktive måder i det levende, polariserede samspil i de første trin af en seksuel tantrisk proces. Og bringe det ud i den konkrete virkelighed.

Kvindelighed uden mandlighed ligner en cyklisk stilstand uden bevægelse eller udvikling. Mandlighed uden kvindelighed ligner en ustoppelig lineær bevægelse. Mod destruktion og kollaps.
Det lineære mandlige og det cykliske kvindelige er komplementære størrelser. I det enkelte menneske, i begge biologiske køn, i alle køn. Med en grundæggende accept og erfaring af sit eget fysiske køn – hvordan man nu end definerer sig – kan man udforske det modsatkønnede, indre, aspekt. Energetisk, psykisk, seksuelt.
Uden integration af det modsatkønnede – uden balance i den enkelte mellem det cykliske og det lineære – tager de instinktive impulser over.

Den erfaring er fraværende hos mange mænd og kvinder, desværre også hos de, som tager afgørende beslutninger. Ubevidst impulsstyring, ur-begæret, ur-aggressionen og kulturens fastlåste kønsrollefordeling overdøver den. Jagten på profit og merværdi, rå udnyttelse af alt, der kan pines profit ud af, er en del af vækstfortællingen. Det ekstremt mandlige i os alle. Materialitet, affaldsophobninger, forgiftning af naturen, materielt overforbrug – det ekstremt kvindelige i os alle – ødelægger biosfærens diversitet.
Ubalancen på kloden mellem mandligt lineært og kvindeligt cyklisk er destruktiv. Dødsensfarlig.

Et tantrisk alternativ
At anerkende ligeværdigheden og forskellen mellem kvinder og mænd, at afstå fra et impulsstyret vandrende sindsfokus, at afstå fra en skøn og bevidstløs udløsning eller fra at lade overlevelsens grundkræfter bestemme, det bliver næppe en fremherskende adfærd på verdensplan lige med det første. I en verden med blandt andet en klodeødelæggende magtkoncentration i multinationale selskaber og deres lobbyisme, en omfattende fundamentalistisk religiøsitet og uligeværd mellem mænd og kvinder ser det ikke enkelt ud.

Alligevel må tiden være inde til at sætte et billede af den tantriske mulighed; et andet billede end det udbredte kommercialiserede billede af den seksuelle tantra.

Tantra er en langsom strategi, som i denne vestlige ikke-esoteriske form handler om en anden indstilling til og forståelse af, hvad det at være et menneske kan være. Andre vigtige metoder, som for eksempel forskellige konfliktløsningsmodeller, er langt mere umiddelbart effektive i forhold til at fremme kontakt mellem mennesker og nationer.
Men at arbejde inden for en tantrisk forståelsesramme kan være inspiration til en gradvis erkendelse, accept og integration af de ubevidste overlevelsesimpulser i os. En bevægelse fra vores primitive sind hen imod besindighed. En integration af alt det, som ellers fortrænges eller kastes ud på den anden, de andre. Når flere mennesker får en erfaring af, at for eksempel de tre faktorer – sindets kastevinde, begærets must have og den impulsstyrede aggression – måske i glimt kan erfares som vågen energi, glæde og indsigt, vil der uundgåeligt vise sig mere hjertevarme og større samarbejdsevne mellem partnere, mellem mennesker i det hele taget. I hverdagen. Det har jeg set hundreder af eksempler på. Det udvikler kærlighed.

Hvis man er gået bare lidt af vejen i en sådan proces, er man med til at sætte et nyt signal i det store fælles billede.
At være menneske er at være i nær slægt med de andre dyr; det er samtidig at have tilgang til og kapacitet for selv-bevidsthed, selv-refleksion og udstrakt hjertelighed og at kunne tale et sprog eller udfolde en kunst, der kan udtrykke dette. Dette giver måske et almindeligt menneskeligt ansvar.
Og det kan vel blandt andet medføre, at man bruger de evner til glæde for de andre levende skabninger – både dyr og planter.

Åndsfravær, aggression og seksualitet er kollektive fænomener. De udspiller sig vedvarende i alle mennesker. I en tantrisk forståelsesramme er de hverken gode eller onde, og der er ikke skyld eller skamfølelse knyttet til sindets sløvhed, de negative emotioner eller seksualitetens mange former. Afgørende er, hvad man gør med dem.

Et tantrisk alternativ kunne udgøre en lille del af arbejdet med at rense luften i og mellem mennesker for grovheden, som uerkendte og ikke-processerede impulser fra vold og sex fører med sig. Det vil være i samklang med mange andre praktikker, analyser, indsigter og handlinger, som i disse år giver forståelsesrammer og redskaber, der kan muliggøre en tilværelse og en fremtid på jorden.

Tantra kan ikke redde verden. Men en tantrisk referenceramme og tantriske praktikker kan måske bidrage lidt til en nødvendig holdningsændring. Således at afgørende globale beslutninger, der hviler på en undergrund af uerkendt kollektiv overlevelsesdynamik, ikke længere accepteres. Og sådan at menneskelighed kan udfoldes i en livsnødvendig vågenhed, samhørighed og empati.

Åndens mulighed – i alle køn, alle mennesker.

 

* Ordet tantra kommer fra sanskrit, det kan oversættes på flere måder. Stammen tan er sanskrit for: udvidelse. Suffikset: -tra betyder redskab.
I Vesten er der meget, som kaldes tantra.
De oprindelige tantratraditioner er langt mere omfattende end det, som kendetegner new-age tantra-trenden i vores tid, både med hensyn til forudsætninger, indhold, perspektiv og arbejdsmåder.
De esoteriske tantratraditioner er eksistentielt gennemerfarede, strukturerede træningssystemer, der formidles i årelange læreprocesser. De blev, ifølge overleveringer blandt andet udforsket i Tibet i 700- og 800-tallet med basis i den endnu ældre indiske tantra. De er videregivet både gennem direkte undervisning fra lærer til elev og gennem tekster, der er funderet i en dyb meditativ praksis. De drejer sig alle om at give fuldt vågen kærlighed og bevidsthed en chance over for ubevidste impulsers herredømme.
Der knytter sig høje og avancerede aspekter til den tantriske vej. Dem kan jeg ikke beskrive. Men jeg kan beskrive et ekko af dem ud fra mine egne personlige og undervisningsmæssige erfaringer, som er afgørende inspireret af mit møde, min proces og min træning med Jes Bertelsen.

I en tantrisk proces møder man først og fremmest tre grundlæggende og stærke impulser, som styrer det at være menneske. De kommer fra de basale overlevelseskræfter og fra forplantningsdriften, som har sikret vores overlevelse som mennesker og som art.

 

Illustration: Daniel Sebastian Høeg


“Kvinden, manden og tantra” er redigeret og tilrettelagt for Kontemplations blog. Teksten udkom første gang som del af Neels Fastings bidrag til artikelføljetonen Ånd i Hverdagen.

 


 

Neel Fasting
er født i 1939. Hun er cand.mag., forfatter til Seksualitet og tantra og Et sprog for det kvindelige.
Neel er en del af Vækstcenterets undervisningsgruppe og terapeutisk rådgiver for par og enlige.

Se mere om Neel på neelfasting.dk